دین برتر ، دینی است که هم برای فکر و اندیشه ی پیروان خود برنامه داشته باشد و هم برای دست و زبان و پای آنها. هم در اندیشه ی جسم مردم و هم در اندیشه روانشان. دین جامع ، دینی است که هم به فکر اقتصاد مردم باشد هم به فکر تفریح و تأمین لذتهای مشروع آنان.

دین خوب می گوید: اگر میخواهی ورزش کنی با این شعار ورزش کن «امروز لذت ، فردا خدمت» این معیار ورزش در اسلام است که باید در اموری مثل شنا ، قایقرانی ، تیر اندازی ، موتورسواری ، اتوموبیلرانی ، آموزش های نظامی و ... به آن توجه داشت.

آری ، انجام اینگونه ورزشها امروز لذت دارد و با کسب این مهارتها می توان فردا به جامعه خدمت کرد. برخی ورزشها شاید امروز مفید باشد. اما برای فردا چه سودی دارد؟! چه خدمتی برای جامعه در آن به چشم می خورد؟! بگذریم از برخی ورزشها که نه امروز دارد و نه فردا!! دین برتر برای مسابقات جایزه قرار میدهد ، آنهم نه جایزه مصرفی مانند گلدان ، جام و مدال. پیامبر (ص) وقتی مسابقه ای برگزار می نمود به برنده آن شتر و یا درخت خرما جایزه می داد ، یعنی جایزه ای تولیدی.

اصول عقائد اسلامی/محسن قرائتی/جلد 1(توحید)/ص 39و40