فقر واقعی ، آن گرد و خاکیست که روی کتابهایمان می نشیند

وقتی در ایستگاه اتوبوس نشسته ایم یا وقتی سوار مترو هستیم یا پشت در اتاق مدیری منتظر هستیم یا ... می توانیم ثروتمند شویم