چگوارا یک سخن خوبی دارد :
میگوید جهان سوم جهانیست که مردمش منتظر معجزه هستند که کسی از بیرون بیاید و آنها را نجات دهد ..ولی خودشان دست روی دست میگذارند و غصه میخورند ...
امام ما تمام عمر همین حرف را فریاد زد. امام امروز امت هم که گلویش را پاره کرد. چگوارای کمونیست هم که این را فهمید ولی امان از جهل خواص ...
من می شناسم کسایی رو که هنوز این را هم نمی فهمند
هنوز منتظر پژو 2008 هستند درحالیکه نصف دنیا منتظر جمشید آرین است و ما غافل از او ...
و این تنها یکی از هزاران نشانه جهان سوم است که ما داریم ...